Tlačivá a dokumenty

Pri podávaní žiadosti o priajtí dieťaťa do materskej školy je  potrebné priložiť  tlačivá v bode  2) a 11).

1)  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ pdf ico
2)  Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
3)  Plnomocenstvo na preperanie dieťaťa z MŠ pdf icoje potrebé overenie podpisu na matrike
4)  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia dieťaťa
5)  Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
6)  Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa

7)  Vyhlásenie 2% za rok 2019 pdf ico


        8) Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 pdf ico

 

9) Čestné vyhlásenie pre zber údajov
10)  Potvrdenie o návšteve dieťaťa

11) Súhlas k osobným údajom pdf ico

Dokumentácia MŠ:

1)  Pracovný poriadok