^Návrat
  
  
  

Vízia, poslanie a zameranie

Vízia MŠ

„Naša Materská škola je miesto, kde  sa deti učia pre život a postupne získavajú pevné základy ako sa stať autonómnou osobnosťou“.

Preto hlavným naším poslaním je:

„Ukázať deťom brať život ako šancu i ako úlohu, naučiť ich neprijímať pasívne to, čo je dané, ale pretvárať skutočnosť v mene hodnôt, ktoré sa na základe vlastných skúseností naučia uznávať, cítiť sa pri tom  slobodný vo svojich skutkoch a činoch,  správne sa rozhodnúť, mať zodpovednosť  za seba a za iných, rozvíjať sa v úplnosti zmyslových, motorických a intelektuálnych schopností a stať sa vyrovnanou harmonickou osobnosťou“.

 

Prijatím a napĺňaním vízie a poslania sme si stanovili ciele výchovy a vzdelávania, ktoré vychádzajú z potrieb detí, rodičov/zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov ako aj z vlastného zamerania školy, ktorým je:

Regionálna výchova- oživovanie a zachovávanie ľudových zvykov a tradícií

     Environmentálna výchova – ochrana životného prostredia (viď. ŠkVP )

vcela

Naplnenie danej vízie a poslania je cesta dlhodobá, náročná a výsledky prejavujúce sa až po rokoch.

A hoci je pre nás dôležité, aby bolo vaše dieťa pripravené do školy,

stále je našou prioritou zachovať mu jeho detstvo,

umožniť mu spontánne sa hrať a tým sa učiť a objavovať nové veci.

  Niečo z našich aktivít: Deň ZEME - upratovanie, hudobné divadielko, starostlivosť o skalku, spoznávanie prírody, hmyzu, med a včielky, triedenie odpaduenviro 2enviro 3enviro 6enviro 7enviro 8enviro 10enviro 12enviro 13enviro 14enviro 15

 

Ľudové tradície: vynášanie MORENY, Na Luciu, hry na lúke, Veľkonočné sviatky, liatie olova na Ondreja, rôzne kruhové hry

ludo 1ludo 2ludo 3ludo 6ludo 8ludo 9ludo 10ludo 12ludo 5

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.