^Návrat
  
  
  

Poplatky

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy prispieva zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa  č.146/2019 zo dňa 27.8.2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí  v súlade s § 28, § 49, §114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školského zákona/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.VZN č. 146/2019 pdf ico

1)   ŠKOLNÉ:

VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU ZA MŠ JE  NA JEDNO DIEŤA  STANOVENÁ TAKTO:

 

                2 – 5 r. deti : 15 €  (5 ročné deti narodené do 31.08. daného školského roku)

POPLATOK ZA SEPTEMBER A OKTÓBER SA UHRÁDZA DO 10. SEPTEMBRA NARAZ. VŠETKY OSTATNÉ   MESIACE SA UHRÁDZAJÚ JEDNOTLIVO a VOPRED DO 20. DŇA V KALENDÁRNOM MESIACI  NA ÚČET ZRIAĎOVATEĽA.     

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet

Číslo účtu (IBAN): SK47 5600 0000 0020 0329 6010 (VÚB) 

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa, mesiac /za aký platíte/

Variabilný symbol je uvedený na poštovej poukážke  (podľa poriadia v zozname)

 

Nedodržiavanie termínov úhrad a neuhrádzanie poplatkov je porušením Školského poriadku a môže byť po písomnom upozornení dôvodom na neprevzatie dieťaťa do MŠ , prípadne na ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ. (viď. Školský poriadok str. 9 - 10)

            Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa: (viď. Školský poriadok str.9, VZN č. 177/2022)

2) STRAVNÉ:

Celodenná strava  vo výške stravného limitu ..........  1,90 €, z toho:

                                               desiata       .....................  0,45 €

                                                obed        .........................1,10 €

                                                olovrant    .......................0,35 €

Od 01.09.2019 je zaúčtovaný poplatok 2za každé dieťa za jeden mesiac - režijné náklady

Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne  (bankovým prevodom, poštovou poukážkou).

                    

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet

Číslo účtu (IBAN): SK93 0200 0000 0000 0683 9392 (VÚB)

Variabilný symbol: na základe podkladov zo školskej jedálne - číslo:

mesiac, rok – napr. 092018

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

Pre informácie týkajúcich sa stravovania kontaktujte, prosím, vedúcu školskej jedálne: 

 047 542 3307

3)  Príspevok odsúhlasený Združením rodičov MŠ NR - bol schválený na rodičovskom združení 19. septembra 2022

Rodičovské združenie na svojom zasadnutí schválilo mesačný príspevok, ktorý je účelovo viazaný na skvalitnenie materiálového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole (divadlá, exkurzie, kúzelník, výtvarné potreby, edukačný materiál, didaktické pomôcky, zariadenie tried, spotrebný materiál a pod.). Tento príspevok je určený výlučne pre Vaše deti.

Príspevok na pomôcky v triede: 4€ (výtvarný, pracovný materiál, dekorácie...) na I.polrok

Príspevok na hračky v triede: 4€ (len jednorazový)
Príspevok do RZ: 20(výlety, exkurzie, balíčky k MDD...) jednorázovo na celý školský rok

Príspevok na toaletný papier a mydlo: 3€ jednorázovo na celý školský rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU za I. polrok:28€

do konca septembra 2022 prosíme uhradiť 20€ + 3€ - spolu: 23€

do konca októbra uhradiť: 8€ prípadne naraz

za II. polrok: 4€

Potrebné je ešte počítač s polatkami:

- za poistenie detí 2,50  jednorázovo na celý školský rok

- na pracovné zošity - 2 jednorázovo na celý školský rok

- príspevok na krúžkovú činnosť 2€ - mesačne

Ak pre množstvo povinností zabudnete uhradiť vyššie uvedené poplatky a príspevky, dovolíme si Vás na túto skutočnosť upozorniť.

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.