^Návrat
  
  
  

Krúžky

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ, alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity detí. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední pedagogickí zamestnanci a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti.

Krúžková činnosť sa organizuje na

základe žiadosti a informovaného písomného súhlasu zákonného zástupcu.

Krúžky v školskom roku 2022/2023

 Pondelok: športový krúžok od: 15:00hod. do 15:30hod. Lektor: Bc Ivan Maťko

Utorok a štvrtok: krúžok anglického jazyka od: 14:00hod. do 14:23hod. Lektor: Mgr. Lucia Tokárová

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.