^Návrat
  
  
  

Krúžky

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ, alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity detí. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední pedagogickí zamestnanci a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti.

Krúžková činnosť sa organizuje na

základe žiadosti a informovaného písomného súhlasu zákonného zástupcu.

Krúžky v školskom roku 2023/2024

 Pondelok (každý nepárny): športový krúžok od: 14:30hod. do 15:00hod. Lektor: Bc Ivan Maťko

 

Plán krúžkovej činnosti "Malí športovci" pdf ico

Projekty

Projekty

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT „POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV”

2019 - 2023

NÁRODNÝ PROJEKT Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SR „POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ V MŠ“

2022 - 2023

Slovenský Futbalový Zväz „Dajme spolu gól“

2021 - 2023

INTERNÝ PROJEKT ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY „POZNÁVAJ PRÍRODU SRDCOM“

2022 - 2025

INTERNÝ PROJEKT „MALÍ ŠPORTOVCI“

2022 - 2023
Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.